A MAGYAR SZINESZTÉZIA TÁRSASÁG alapszabálya

 
A Magyar Szinesztézia Társaság (a továbbiakban: Társaság) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott egyesület.
 
 
1. §
 
A Társaság neve, székhelye:
 
1. A Társaság neve: Magyar Szinesztézia Társaság.
2. Székhelye: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 2.  2. emelet  11. ajtó
3. Az alapítás éve: 2010
4. A Magyar Szinesztézia Társaság országos szervezet.
5. A Társaság pecsétje: köralakban a Társaság neve, az alapítás éve, középen stilizált  S  és  Z  betűk.
 
2. §
 
A Társaság célja, feladata:
 
1. A Társaság célja a szinesztézia tudományos kutatása, széleskörű ismertetése és a szinesztézia adottsággal rendelkezőkkel és érdeklődőkkel való kapcsolattartás.
 
2. A Társaság feladata:
A Társaság
a. támogatja a szinesztézia tanulmányozását és a tudományos eredmények terjesztését;
b. felveszi és ápolja a kapcsolatot a külföldi szinesztézia társaságokkal, a szinesztéziát kutató intézetekkel és a szinesztézia kutatását elősegítő művészetek és tudományok művelőivel;
c. találkozókat rendez, ahová meghívja a külföldi és belföldi szakembereket;
d. a médiákban (televízió, rádió, internet, folyóiratok) ismerteti a szinesztéziát.
 
3. A Társaság a céljainak, feladatainak megvalósításához a jogszabályi előírások szerint esetlegesen szükséges engedélyeket beszerzi és a szükséges szerződéseket megköti.

4.         A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
3. §
 
A tagság keletkezése és megszűnése:
 
1.         A Társaság tagja lehet minden magyar és külföldi, természetes és jogi személy, aki vagy amely a Társaság céljaival egyetért és az alapszabályt elfogadja.
 
2. A Társaságba való belépés és az abból való kilépés önkéntes.
 
3. A tagsági viszony felvétel alapján jön létre.
 
4. A felvételről a Társaság elnöksége dönt a hozzá benyújtott írásbeli kérelem /belépési nyilatkozat/
alapján.
 
5. A tagsági viszony megszűnik:
a.           kilépéssel (a kilépési szándékot a titkárnak kell bejelenteni, a tagsági viszony a bejelentés tényével szűnik meg),
b.           törléssel, ha a tag a tagsági díjat l2 hónapon túl nem fizeti s azt felhívás ellenére 30 napon belül nem pótolja (a törlést kimondó elnökségi határozat ellen a közgyűléshez benyújtandó jogorvoslatnak van helye),
c.           a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével.
 
4. §
 
A tagok jogai és kötelezettségei:
 
1. A tag részt vehet a Társaság tevékenységében és rendezvényein.
 
2. A Társaság tagja szavazati joggal részt vehet a Társaság közgyűlésén, részt vehet a közgyűlési határozatok meghozatalában. A tagokat általában megillető szavazati jog nemcsak a közgyűlésen, hanem – megválasztásuk esetén – a Társaság egyéb szerveinek ülésein is gyakorolható.
 
3. A Társaság tagja véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Társaságot érintő bármely kérdésben.
 
4. A Társaság tagja választhat és választható a Társaság szerveibe, tisztségeire.
 
5. A Társaság tagja köteles az alapszabályban meghatározott kötelességeinek eleget tenni, a Társaság céljainak megvalósítását tevékeny közreműködéssel segíteni, az alapszabály rendelkezéseit megtartani, a tagdíjat rendszeresen fizetni. A tagdíjfizetés módja és ideje: a 2010. évre fizetendő tagdíjat a Magyar Szinesztézia Társaság bejegyzésétől számított 30 napon belül közvetlenül kell befizetni a Társaság házi pénztárába, ezt követően pedig az éves tagdíjat minden naptári év március 31-ig kell megfizetni a Társaság házi pénztárába történő befizetéssel vagy a Társaság bankszámlájára történő átutalással.
 
6. A jogi személy tagok a jogaikat és kötelezettségeiket a megválasztott képviselőjük útján gyakorolják.
 
5. §
 
A Társaság szervezeti felépítése - szervei és tisztségviselői:
 
1. A Társaság szervei:
a. közgyűlés
b. elnökség
 
2. A Társaság tisztségviselői:
a. elnök
b. elnökhelyettes
c. titkár
 
6. §
 
A közgyűlés:
 
1. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége.
 
2. Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani és arra minden tagot az
időpont, a helyszín és a napirend közlésével legalább 8 nappal korábban kézbesített meghívóval írásban meg kell hívni.
 
3. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok tíz százaléka vagy az elnökség az ok és cél
megjelölésével azt kívánja, valamint ha azt a bíróság elrendeli. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a törlést kimondó elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat esetén is.
 
4. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele plusz egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés l5 napon belüli ismételt összehívása esetén, az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét.
 
5. A közgyűlés nyilvános, megkezdésekor a megjelent tagok közül nyílt szavazással levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani, jelenléti ívet kell felvenni; a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, azt a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, a közgyűlésen jelen volt hitelesítőnek megválasztott két tag pedig aláírásával hitelesíti.
 
6. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a közgyűlés levezető elnökének a szavazata dönt. Minden tagnak egy szavazata van.
 
7. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.           az alapszabály elfogadása és módosítása,
b.           az elnökség éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása,
c.           a Társaság feloszlásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének elhatározása,
d.           a Társaság tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettes, titkár) és az elnökség további négy tagjának megválasztása,
e.           a tagsági díj összegének és a Társaság évi költségvetésének meghatározása,
f.            minden olyan ügy, amelyet az alapszabály a közgyűlés saját hatáskörébe utal.
 
7. §
 
Az elnökség:
 
1. Az elnökség hét tagból áll, tagjai: az elnök, az elnökhelyettes, a titkár és további négy tag. Az elnökség minden tagját (az elnököt, az elnökhelyettest, a titkárt és a további négy tagot) a közgyűlés négy éves időtartamra közvetlenül nyílt szavazással választja a Társaság tagjai közül.
 
2. A közgyűlések közötti időszakban a Társaság tevékenységét az elnökség irányítja. Az elnökség az általa megállapított munkaterv alapján tevékenykedik, tevékenységéért a közgyűlésnek felelősséggel tartozik.
 
3. Az elnökség üléseit az elnök – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes – hívja össze és vezeti.
 
4. Az elnökség ülése határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
 
5. Az elnökség üléseire egyes napirendi pontokhoz, vagy a teljes napirendhez, annak ismertetéséhez, megvitatásához – tanácskozási joggal - más személyek is meghívhatók. Az elnökségi ülés nyilvános.
 
6. Az elnökség évente legalább egyszer tart ülést. A meghívókat levélben az elnök – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes – küldi ki a napirend megjelölésével, legalább az ülés időpontja előtt 8 nappal kézbesítetten, igazolhatóan írásban.
 
7. Az elnökség feladata és hatásköre:
a. irányítja a Társaság tevékenységét,
b. tartalmilag előkészíti, és összehívja a Társaság közgyűlését,
c. határoz a tagok felvételéről, törléséről,
d. elkészíti, és a közgyűlés elé terjeszti a Társaság éves tevékenységéről szóló beszámolót,
e. javaslatot terjeszt a közgyűlés elé a Társaság következő évi feladatairól,
f. elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a Társaság következő évi költségvetését,
g. dönt a Társaság azon ügyeiben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 
8. §
 
A Társaság tisztségviselői:
 
1. A Társaság tisztségviselői: az elnök, az elnökhelyettes és a titkár. Az elnök, az elnökhelyettes és a titkár megválasztásukkal automatikusan tagjai az elnökségnek.
 
2. Az elnök feladata és hatásköre:
a. képviseli a Társaságot (a Társaság működésével összefüggésben általa aláírt, kiállított okiratokon, beadványokon a társasági tisztségére utalva az aláírása mellett a Társaság pecsétjét is használja),
b. vezeti és szervezi az elnökség munkáját,
c.           a Társaság nevében és képviseletében szerződéseket köt,
d.           gyakorolja a Társaság alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat,
e.           korlátozás nélkül jogosult bankszámla feletti rendelkezésre, bármely tag kérésére köteles elszámolni.
 
3. Az elnök a képviseleti jogosultsága alapján esetenként írásban más elnökségi tagnak meghatalmazást adhat a Társaság eseti képviseletére. Az ilyen módón meghatalmazott elnökségi tag ezen eljárása során erre utalni köteles.
 
4. Az elnökhelyettes feladata és hatásköre:
Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli a Társaságot.
 
5. A titkár feladata és hatásköre:
a.           technikailag előkészíti a közgyűlést és az elnökség üléseit, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről,
b.           ellenőrzi a tagdíjbefizetéseket, nyilvántartja a Társaság tagjait,
c.           ellátja a Társaság adminisztratív feladatait.
 
9. §

A Társaság anyagi forrásai:

 

1.         A Társaság éves költségvetés alapján működik.

 
2. A Társaság anyagi forrásai:
a.           tagsági díjak,
b.           természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai, adományai,
c.           a pályázatok útján megszerzett bevételek,
d.           egyéb források (pld bankszámla kamata).
 
3. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a Társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 
4. A Társaság pénzügyeinek vitelére, esetenként más feladatoknak az ellátására is, alkalmazottat foglalkoztathat.
 
10. §
A Társaság megszűnése:
 
1. A Társaság megszűnik:
a.           ha feloszlását a közgyűlés elhatározza,
b.           ha más társadalmi szervezettel való egyesülését a közgyűlés elhatározza,
c.           feloszlatással / l989. évi II. törvény l6.§ /2/ bekezdésének d. pontja/,
d.           megszűnésének megállapításával / l989. évi II. törvény l6.§ /2/ bekezdésének e. pontja/.
 
2. A Társaság megszűnése esetén a Társaság vagyonáról – a hitelezők kielégítése után - a közgyűlés dönt.
 
11. §
Záró rendelkezések:
 
1. Az alapszabályban nem rendezett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv és a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 
2. A Társaság a Fővárosi Bíróság által vezetett nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.
 
Záradék:
 
Jelen alapszabályt a Magyar Szinesztézia Társaság alakuló közgyűlése 2010. 09.28  napján egyhangú szavazással hozott határozattal elfogadta.
 
Budapest. 2010. 09.28
                                                           Béres György  .........................................                                                               elnök